Monet Glass Grouping
0
Melrose Vase – 5.25″ x 13.5″
0
Hobnail Jar – 4″ x 7.5″
0
Elsa Vase – 3.25″ x 4″
0
Annie Vase – 4.75″ x 5″
0
Nordic Vase – 4.75″ x 5.25″
0
Carraway Vase – 5″ x 5.25″
0
Cityscape Vase – 4″ x 29.5″
0
Halo Glass – 2″ x 23.5″
0
Halo Glass – 2″ x 20″
0
Halo Glass – 2″ x 16″
0
Vera Vase – 8″ x 31″ (Gold)
0
Vera Vase – 8″ x 31″ (Silver)
0
Majesty Vase – 10.5″ x 32″ (Gold)
0
Clarinet Vase – 10″ x 32″
0
Bespoke Vase – 10.5″ x 32″
0
Carol Vase – 12″ x 21″
0
Garnier Vase – 9″ x 24″
0
Garnier Vase – 10″ x 32″
0
Bazaar Vase – 5″ x 18″
0
Mezzo Vase – 9″ x 30″
0